top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 06 april 2020))

Anja Brebels – KLIKSTUDIO
BTW: BE0504975268
Adres: Koolmijnlaan 64, 3530 Houthalen

Foto’s gemaakt door Klikstudio kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief na betaling van een voorschot van 50 euro aan Klikstudio. Dit is van toepassing op alle formules. Indien een boeking wordt geannuleerd, zal het voorschot niet worden terugbetaald. Indien door ziekte of overmacht de fotosessie niet kan plaatsvinden, kan de sessie kosteloos worden verplaatst naar een andere datum indien u mij tijdig (voor aanvang van de sessie) in kennis stelt. 

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt samen met de klant een nieuwe datum bepaald. 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Klikstudio maakt een selectie uit alle gemaakte foto's en enkel deze foto's worden bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die niet geselecteerd werden en dus niet bewerkt zijn, kunnen onder geen beding verkregen worden.  

Klikstudio bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage, de medewerking van de kinderen.

Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Klikstudio is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden, publicaties, wedstrijden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Bij verlies van foto’s door de klant, zal Klikstudio een administratiekost aanrekenen van 30 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s. Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

Klikstudio is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen dienen voldaan te worden vooraleer de hoge resolutiebeelden verstuurd worden. 

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor

schade bij de opdrachtgever;

indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Klikstudio is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Alleen cadeaubonnen van Klikstudio zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. 
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Het bedrag op de cadeaubon kan worden gebruikt als korting op een sessie naar keuze of voor de waarde zoals omschreven op de bon. 

Cadeaubonnen worden niet terugbetaald door Klikstudio. 

AUTEURSRECHTEN

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE82 0017 7002 4068 na toezending van factuur en vóór levering van de digitale beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Klikstudio zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Hasselt.

UITVOERING OPDRACHT

Klikstudio zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Klikstudio bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Klikstudio heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht
Klikstudio kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren :

  • Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.

  • Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.

  • Zonder enige beperking van tijd

  • Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

  • Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Klikstudio en de opdrachtgever.

Klikstudio behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Hasselt. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Bij het boeken van een fotosessie verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden die door Klikstudio zijn opgesteld. De algemene voorwaarden staan op de website van Klikstudio. 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hierover contact opnemen via Anja.brebels@gmail.com 

Laatste aanpassing 06/04/2020

bottom of page